Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym komendanta-rektora. Została powołana na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uchwalonego uchwałą nr 53/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 września 2019 r. i zatwierdzonego decyzją nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2019 r. (poz. 39).


W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

  • prorektor do spraw rozwoju, dyrektor Biblioteki i kierownik komórki administracji właściwej w zakresie wydawnictw i poligrafii;
  • 3 przedstawiciele Biblioteki wyznaczeni przez komendanta-rektora;
  • po jednym przedstawicielu z każdego zakładu, studium i instytutu, o ile nie posiada wewnętrznej struktury, wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej;
  • jeden przedstawiciel samorządu studenckiego wybrany w trybie określonym w regulaminie samorządu studenckiego.

 

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Biblioteki;
  • opiniowanie regulaminów Biblioteki;
  • opiniowanie założeń polityki gromadzenia zbiorów;
  • wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach związanych z działalnością Biblioteki;

 

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:45
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 15:45


Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:45
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425